معرفی سامانه

معاونت فرهنگی و اجتماعی و اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای تقویت اهداف و عملکرد شورای هماهنگی ارایه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان اقدام به راه اندازی سامانه و سایت بهبان نموده است تا شتاب بیشتری به ارتقای سلامت کارگران در مناطق مختلف کشور ببخشد.

این شورا مشکل از سه نهاد و  به موجب اصول 29و 43 قانون اساسي و مواد 147 و تبصره يک ماده 96 قانون کار جمهوري اسلامي ايران و ماده 94 قانون تنظيم بخشي از مقررات هاي دولت و مواد 35 و 88 قانون تامين اجتماعي و به منظور و تعميم بهداشت فردي و عمومي در ميان کارگران، بهبود شرايط کار و ارتقاء سطح رفاه اجتماعي آنان در داخل کارگاه و همچنين سرعت بخشيدن به آهنگ استقلال اقتصادي و همچنين بهزيستي کارگران شکل گرفت.

دات نت نیوک فارسی